ارسال شده بيش از 4 سال پیش توسط عبدالحسن در عمومی

پورت SSH به صورت پیش فرض در تمامی سیستم عامل های لینوکسی 22 می باشد. در بسیاری مواقع جهت افزایش سطح امنیت سرور، مدیران سرور نسبت به تغییر این پورت به پورتی سفارشی اقدام کینند.


در این راهنما نحوه تغییر این پورت آموزش داده می شود.

مرحله اول:

جهت تغییر پورت در IPTABLE از طریق نرم افزار PUTTY   به SHH   متصل شده و دستورات زیر را وارد نمایید.

ابتدا پورت جدید را در فایروال با استفاده از دستورات زیر باز می کنیم.


iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD DROP

iptables -A INPUT -p tcp --dport 7635 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 7635 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT


در دستور بالا پورت 7635 باز می شود که شما می بایست پورت مدنظر خود را به جای 7635 وارد نمایید.

پس از باز کردن پورت جدید در فایروال ,  با استفاده از دستور زیر تنظیمات اعمال شده را ذخیره نمایید.

دستور زیر برای سیستم عامل CentOS


service iptables save


و دستورات زیر برای سیستم عامل CentOs 7


firewall-cmd --zone=public --add-port=7635/tcp --permanent
firewall-cmd --reload


در دستور بالا پورت 7635 باز می شود که شما می بایست پورت مدنظر خود را به جای 7635 وارد نمایید.مرحله دوم:

سپس با استفاده از دستور زیر وارد مسیر مربوط به فایل تنظیمات SSH  شوید


cd  /etc/ssh


حال می بایست فایل sshd_config   ویرایش شود ,  جهت ویرایش فایل فوق دستور زیر را وارد نمایید .


nano sshd_config


پس از باز کردن فایل  sshd_config  خط زیر را یافته و  un comment نمایید.


Port 22


پورت پیش فرض 22 می باشد که شما می بایست آن را به پورت دلخواه تغییر دهید. ( لطفا توجه داشته باشید از پورت جدید قبلا در سرویس های دیگر استفاده نکرده باشید )

سپس با دستور زیر سرویس SSH  را ریستارت نمایید .


service sshd restart


نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.